ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

01|ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου στην αρχή του σχολικού έτους επιλέγουν να παρακολουθήσουν μία από τις παρακάτω Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού:

• ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

(1) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(2) ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(3) ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι ομάδες αυτές ή αλλιώς ο προσανατολισμός που επιλέγουν οι μαθητές, επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία μέσω εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο στο τέλος του σχολικού έτους.

Στις πανελλαδικές εξετάσεις οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν και τα θέματα των εξετάσεων αυτών προκύπτουν αποκλειστικά από την εκάστοτε Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Σημείωση:
Οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.

Οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:

(1ο) Επιστ. Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
(2ο) Επιστ. Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
(3ο) Επιστ. Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
(4ο) Επιστ. Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Οι υποψήφιοι μαθητές της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου και οι απόφοιτοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις θα διαγωνιστούν σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο και εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα.

Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζεται ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) μαθημάτων τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Πιο συγκεκριμένα:
• Ομάδα Προσανατολισμού: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με κατεύθυνση το 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες


Τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, είναι τα εξής τέσσερα (4):

- Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού
- Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού
- Κοινωνιολογία
- Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

• Ομάδα Προσανατολισμού: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με κατεύθυνση το 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες


Τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, είναι τα εξής τέσσερα (4):

- Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού
- Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού
- Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού
- Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

• Ομάδα Προσανατολισμού: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με κατεύθυνση το 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής


Τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, είναι τα εξής τέσσερα (4):

- Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού
- Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού
- Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού
- Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

• Ομάδα Προσανατολισμού: ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με κατεύθυνση το 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική


Τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, είναι τα εξής τέσσερα (4):

- Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού
- Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού
- Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τον μέσο όρο των τεσσάρων μαθημάτων του κάθε πεδίου.
Για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[ (Α+Β+Γ+Δ) : 4 ] x 1000 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
για συγκεκριμένο πεδίο,
όπου Α, Β, Γ, Δ: είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διεκδικεί την εισαγωγή του σε τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, στο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ θα προστεθούν και τα επιπλέον μόρια που θα συγκεντρώσει ο υποψήφιος από τυχόν εξέτασή του σε αυτά με τους αντίστοιχους συντελεστές, για να προκύψει ένα διαφορετικό σύνολο μορίων, που θα ισχύει μόνο για τμήματα που απαιτούν τα συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες.