ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

01|ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου.

Για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 1,3) + (Β x 0,7) ] x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
για συγκεκριμένο πεδίο,

όπου:
- Α, Β, Γ, Δ: είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και
- Α, Β: είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διεκδικεί την εισαγωγή του σε πεδίο με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας, τότε για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 0,9) + (Β x 0,4) ] x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
για συγκεκριμένο πεδίο
όπου:
- Α, Β, Γ, Δ: είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και
- Α, Β: είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, στο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ θα προστεθούν και τα επιπλέον μόρια που θα συγκεντρώσει ο υποψήφιος από τυχόν εξέτασή του σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες με τους αντίστοιχους συντελεστές, για να προκύψει ένα διαφορετικό σύνολο μορίων, που θα ισχύει μόνο για τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες.

Μειομένοι Συντελεστές

Παραδείγματα υπολογισμού μορίων:

• (1ο) Παράδειγμα:

Ένας μαθητής της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών έχει επιλέξει να δώσει Μαθηματικά Προσανατολισμού και έχει γράψει τους εξής βαθμούς:
Χημεία 18
Φυσική (βαρύτητα 0,7) 19
Έκθεση 16
Μαθηματικά (βαρύτητα 1,3) 17

Τα μόρια που συγκέντρωσε για τις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες θα είναι:
[(18+19+16+17)x2+17x1,3+19x0,7]x100=17540 μόρια

• (2ο) Παράδειγμα:

Ο μαθητής του προηγούμενου παραδείγματος επέλεξε να δώσει και Βιολογία Προσανατολισμού για να έχει πρόσβαση και στις επιστήμες υγείας και ζωής. Για αυτό το πεδίο θα χρησιμοποιηθούν οι βαθμοί:
Χημεία (βαρύτητα 0,7) 18
Φυσική 19
Έκθεση 16
Βιολογία (βαρύτητα 1,3) 19

Τα μόρια που συγκέντρωσε για τις επιστήμες υγείας και ζωής θα είναι:
[(18+19+16+19)x2+19x1,3+18x0,7]x100=18130 μόρια
Ο μαθητής αυτός θα έχει δυνατότητα πρόσβασης στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες με 17450 μόρια και στις επιστήμες υγείας και ζωής με 18130 μόρια.

• (3ο) Παράδειγμα:

Ένας μαθητής της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής έχει επιλέξει να δώσει Α.Ο.Θ. και έχει γράψει τους εξής βαθμούς:
Προγραμματισμός 19
ΑΟΘ (βαρύτητα 0,7) 16
Έκθεση 15
Μαθηματικά (βαρύτητα 1,3) 14

Τα μόρια που συγκέντρωσε για τις επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής θα είναι:
[(14+19+15+16)x2+14x1,3+16x0,7]x100=15740 μόρια

• (4ο) Παράδειγμα:

Ο μαθητής του προηγούμενου παραδείγματος επέλεξε να δώσει και Βιολογία Γενικής για να έχει πρόσβαση και στις επιστήμες υγείας και ζωής. Για αυτό το πεδίο θα χρησιμοποιηθούν οι βαθμοί:
Μαθηματικά 14
Προγραμματισμός 19
Έκθεση (βαρύτητα 0,4) 15
Βιολογία Γενικής (βαρύτητα 0,9) 16

Τα μόρια που συγκέντρωσε για τις επιστήμες υγείας και ζωής θα είναι:

[(14+19+15+16)x2+16x0,9+15x0,4]x100=14840 μόρια
Ο μαθητής αυτός θα έχει δυνατότητα πρόσβασης στις επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής με 15740 μόρια και στις επιστήμες υγείας και ζωής με 14840 μόρια.

• (5ο) Παράδειγμα:

Ένας μαθητής της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών έχει επιλέξει να δώσει Λατινικά και έχει γράψει τους εξής βαθμούς:
Ιστορία 18
Λατινικά (βαρύτητα 0,7) 17
Έκθεση 15
Αρχαία (βαρύτητα 1,3) 15

Τα μόρια που συγκέντρωσε για τις ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες θα είναι:
[(15+18+15+17)x2+15x1,3+17x0,7]x100=16140 μόρια

• (6ο) Παράδειγμα:

Ο μαθητής του προηγούμενου παραδείγματος επέλεξε να δώσει και Βιολογία Γενικής για να έχει πρόσβαση και στις επιστήμες υγείας και ζωής. Για αυτό το πεδίο θα χρησιμοποιηθούν οι βαθμοί:
Ιστορία 18
Βιολογία Γενικής (βαρύτητα 0,9) 19
Έκθεση (βαρύτητα 0,4) 15
Αρχαία 15

Τα μόρια που συγκέντρωσε για τις επιστήμες υγείας και ζωής θα είναι:
[(15+18+15+19)x2+19x0,9+15x0,4]x100=15710 μόρια
Ο μαθητής αυτός θα έχει δυνατότητα πρόσβασης στις ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες με 16140 μόρια και στις επιστήμες υγείας και ζωής με 15710 μόρια.